Hugonoci (Les Huguenotes)

opera w pięciu aktach

Muzyka: Giacomo Meyerbeer

Libretto: Eugène Scribe i Émile Deschamps


Osoby

Małgorzata de Valois, królowa Nawarry - sopran

Raul de Nangis, szlachcic protestancki - tenor

Marceli, jego protestancki sługa - bas

Walentyna de Saint-Bris, szlachcianka katolicka - sopran

hrabia de Saint-Bris, jej ojciec - bas

hrabia de Nevers, szlachcic katolicki - baryton

Urban, paź królowej - sopran

Bois-Rose, żołnierz protestancki - tenor

katoliccy szlachcice:

Cosse - tenor

Tavannes - tenor

Thore - bas

de Retz - bas

Meru - bas

Maurevert - bas

Prapremiera: 29.02.1836, Paryż (Opera)

 Streszczenie libretta:

Miejsce i czas akcji: Francja, sierpień 1572 (przed nocą św. Bartłomieja i podczas niej)

Katoliczka Walentyna i protestant Raul kochają się, nie mogą jednak być razem, ponieważ przeszkadza im w tym wzajemna nieufność i powszechna wro­gość panująca między tymi chrześcijańskimi wy­znaniami. Walentyna pokonuje wszystkie narzuco­ne jej ograniczenia. Jako szlachcianka idzie odszu­kać ukochanego na ulicy, jako wierząca katoliczka przyznaje się do wiary protestanckiej -a mimo to osiąga tylko jedno: w chwili śmierci łączy się ze swo­im ukochanym.

Akt I

Hrabia de Nevers zaprosił do siebie zaprzyjaźnioną szlachtę, między innymi również jedynego w tym gronie protestanta, Raula de Nangisa. Hrabia chce dać znak do pojednania między obiema religiami. Jednak katolicka szlachta pozostaje sceptyczna, a utwierdza ją w tet postawie protestancka szorst­kość służącego Raula, Marcela. Raul pomógł nie­dawno na ulicy nieznanej damie wyjść z opresji i za­kochał się w niej. Teraz musi patrzeć, jak piękna nie­znajoma spotyka się potajemnie z Neversem, i po­dejrzewa, że jest to metresa hrabiego. W rzeczywi­stości jest to Walentyna, córką hrabiego Saint-Bris, która z własnej inicjatywy i na życzenie królowej Małgorzaty de Valois zerwała zaręczyny z Neversem, aby być wolną i móc poślubić Raula de Nangisa -za­równo ona, jak i królowa mają nadzieję na pojedna­nie zwaśnionych partii.

Akt II

Królowa jest zadowolona z misji Walentyny. Ne­vers zgodził się na zerwanie zaręczyn. Królowa wzywa do siebie Raula, aby skojarzyć małżeństwo z Walentyną. Raul rozpoznaje w Walentynie pięk­ną nieznajomą, ale obraża ją, traktując jako rzeko­mą metresę Neversa. To podejrzenie godzi w ho­nor ojca dziewczyny. Królowa nie test w stanie za­pobiec otwartet walce między protestantami i kato­likami.

Akt III

Także lud paryski podzielony jest na katolików i protestantów, podział pogłębia się, Saint-Bris przy­gotowuje zamach na życie Raula. Walentyna, która wciąż kocha Raula, ostrzega go, chociaż została już żoną Neversa. Raul za późno spostrzega, że wyrzą­dził jej krzywdę.

Akt IV

W pałacu Neversa katolicy, pod przewodnic­twem Saint-Brisa i na zlecenie króla Karola IX, przygotowują pogrom hugonotów. Nevers nie chce brać w nim udziału i zostaje uwięziony. Raui przekrada się do Walentyny, aby prosić o prze­baczenie za wyrządzoną jej krzywdę, w ten sposób dowiaduje się o morderczym spisku przeciwko swoim towarzyszom wiary. Na próżno Walenty­na próbuje go zatrzymać. Wyznaje mu nawet mi­łość. Przeżywają krótkie chwile szczęścia, potem Raul biegnie, aby ostrzec swoich towarzyszy pro­testantów.

Akt V

Uroczysty ślub Małgorzaty de Valois z Henrykiem IV. Królewską uroczystość przerywa Raul, przy­nosząc wiadomość o rzezi hugonotów na ulicach Paryża. Napadnięci hugonoci schronili się na cmentarzu, wśród nich również Raul i Marcel. Tu odnajduje ich Walentyna. Hrabia Nevers został zamordowany przez własnych ludzi. Ona jest wol­na i Raul mógłby wraz z nią oddać się pod opiekękrólowej. On jednak pozostaje ze swoimi towa­rzyszami losu, a Walentyna przechodzi na prote­stantyzm, wiarę ukochanego. Marcel błogosławi ich małżeństwo. Ciężko ranni ostatni hugonoci błądzą po ulicach Paryża. Saint-Bris każe ich wszystkich zabić, między innymi również Raula, Marcela i Walentynę. Ten fanatyczny katolik za późno pojmuje, że zabił własną córkę. Królowa Małgorzata na próżno próbuje położyć kres mordom.