Robert Höll - bas-baryton

Holenderski ¶piewak. Laureat konkursu wokalnego w 1971 roku, co pozwoli³o mu kszta³ciæ siê u Hansa Hottera. W roku 1990 otrzyma³ tytu³ Kammersänger w Wiedniu.