Adela Winiarska-Skrzynecka

Adela Winiarska-Skrzynecka

 

 

 

 

 Adela Winiarska-Skrzynecka urodzona w Landwarowie k/Wilna. Matka Julia Winiarska z domu Gintowt-Dziewałtowska była wnuczką powstańca 1863 r. skazanego na Sybir, Waleriana Gintowt-Dziewiałtowskiego, którego ród wywodzi się z tych samych książęcych przodków co Radziwiłłowie. W roku 1945 Adela Winiarska w ramach repatriacji przyjeżdża z rodzicami i siostrą Ireną do Łodzi, gdzie zamieszkuje do chwili obecnej.W roku 1953 zawiera związek małżeński. Prof. Adela Winiarska-Skrzynecka związana jest z uczelnią łódzką od roku 1945 tj. od momentu jej powstania. Tutaj bowiem w nowootwartym Konserwatorium, jako jedna z pierwszych zaczyna swoją edukację wokalną i muzyczną. Jako jedyna na wydziale wokalnym była w czasie studiów stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki. Będąc studentką pomyślnie przechodzi eliminacje weryfikacyjne na Międzynarodowe Konkursy Wokalne (Berlin, Budapeszt, Genewa), ale na imprezy te nie wyjeżdżała z przyczyn od niej niezależnych. W roku 1952 uzyskuje dyplom ukończenia Wydziału Wokalnego w klasie prof. Adeli Comte-Wilgockiej. Już w czasie studiów rozpoczyna szeroką działalność artystyczną biorąc czynny udział w życiu muzycznym Łodzi i kraju - koncerty organizowane przez: Wydział Kultury, Centralne Biuro Koncertowe, Filharmonię Łódzką i innych miast, Rozgłośnie Polskiego Radia (koncerty symfoniczne, półrecitale, recitale). Uczestniczyła również aktywnie w akcji upowszechniania kultury muzycznej w środowisku młodzieżowym i robotniczym Łodzi oraz regionu. Obdarzona sopranem dramatycznym swobodnie poruszała się w repertuarze operowym. W roku 1949, jeszcze w czasie studiów Adeli Winiarskiej, ówczesny dyrektor Opery Bytomskiej Stefan Belina Skupiewski proponuje etat solistki partii pierwszoplanowych. Adela Winiarska z propozycji nie skorzystała. Obrała i umiłowała gatunek muzyki kameralnej i temu gatunkowi poświęciła się całkowicie. W dorobku swoim, poza licznymi ariami operowymi, które wykonywała na estradach, dysponuje bogatym repertuarem oratoryjno-kantatowym i pieśniarskim. Repertuar w ilości 500 pozycji, w tym 25 cykli pieśni, obejmuje wszystkie style począwszy od muzyki dawnej do współczesnej kompozytorów różnych narodowości. Poza występami na estradach koncertowych i w Filharmoniach, dokonała ponad 200 nagrań radiowych audycji lokalnych i ogólnopolskich w tym kilku nagrań archiwalnych. Stale towarzyszącym jej występom był pianista-kameralista prof. Kiejstut Bacewicz. Występowała również z udziałem innych wybitnych kameralistów jak: prof. Sergiusz Nadgryzowski i prof. Jerzy Leffeld. Równolegle z pracą artystyczną, od roku 1958 pracuje w macierzystej uczelni. Współpracuje z Katedrą Kameralistyki w klasie akompaniamentu prof. Kiejstuta Bacewicza, a w roku 1963 podejmuje pracę na Wydziale Wokalnym jako starszy asystent w klasie prof. Olgi Olginy. W następnych latach po przeprowadzonych przewodach pracuje kolejno na stanowisku adiunkta, docenta a w roku 1987 otrzymuje tytuł profesora nadzwyczajnego zaś w roku 1992 stanowisko profesora zwyczajnego. Od roku 1981 do chwili obecnej pełni funkcję Kierownika Katedry Wokalistyki. Od szeregu lat jest członkiem Senatu uczestnicząc w pracach Komisji Senackich: Komisja Biblioteczna, viceprzewodnicząca, następnie przez pewien okres członek Komisji Dyscyplinarnej Nauczycieli Akademickich. W roku 1981 wysunięta była jej kandydatura na stanowisko prorektora do spraw nauczania. Wielokrotnie uczestniczyła w Sesjach i Komisjach powoływanych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki i Zarząd Szkół Artystycznych rozpatrujących ujednolicenie wydziałów wokalnych, problemy nauczania oraz ujednolicenia siatki godzin. Powoływana była przez Rektora Akademii do prac Komisji Organizacyjnych Międzyuczelnianych Konkursów Kameralnych oraz uczestnictwa w pracach jury Konkursu. Prof. Adela Winiarska-Skrzynecka jest współautorką obligatoryjnych programów i regulaminu dla duetu wokalista-pianista, obowiązujących na Międzyuczelnianych Konkursach Wokalnych (IX Konkurs: Brahms - Mozart, X Konkurs: Schubert - Haydn). Była również współautorką obligatoryjnego programu i regulaminu II i III Ogólnopolskiego Konkursu im. Karola Szymanowskiego. Często zapraszana jest do prac jury konkursów wokalnych w Polsce, jak również jako obserwator i gość honorowy. Wielokrotnie była typowana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki jako obserwator Międzynarodowych Konkursów Wokalnych i Festiwali Muzycznych: Tuluza, s'Hertogenbosch, Drezno, Lipsk. Jako obserwator zapraszana była przez Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w Vervies. Kilkakrotnie uczestniczyła w pracach jury Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w Tuluzie, zapraszana przez tamtejszy Komitet Organizacyjny. Od ponad 30 lat uczestniczy w pracach Komisji przesłuchującej i kwalifikującej kandydatów na Międzynarodowe Konkursy Wokalne. Uczestniczyła również w Ministerialnej Komisji typującej kandydatów do nagrody im. St. Wyspiańskiego. Prof. Adela Winiarska-Skrzynecka jest wnioskodawcą i recenzentem w ramach przewodów kwalifikacyjnych I, II stopnia oraz o nadanie tytułu profesora. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu (zaproszona przez tamtejszą Federację). W roku 1994 wybrana została prze Radę Wyższego Szkolnictwa Artystycznego na trzyletnią Kadencję eksperta w R.W.S.A. Za swoją dotychczasową działalność artystyczną i pedagogiczną otrzymała wiele odznaczeń i nagród: Honorowa Odznaka Miasta Łodzi, zasłużony Działacz Kultury, 7 Nagród Rektorskich, Nagroda Ministra Kultury i Sztuki za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, Krzyż Kawalerski O.O.P., Medal 50-lecia Akademii Muzycznej w Łodzi, Nagroda Indywidualna Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne z okazji Dnia Edukacji Narodowej.